• Zwroty i reklamacje

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

Produkty fizyczne

 

 1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
 4. w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
 5. w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 6. w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 8. w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy
 9. w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niegow celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 12. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
 13. dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 14. dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 15. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 16. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres email sklep@zaspokojeni.pl
 17. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 18. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 19. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 20. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 23. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 24. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się od niego odpowiedniej rekompensaty.

Treści cyfrowe

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych, jeśli Konsument odbierze zakupione produkty przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 1. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą treści cyfrowych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument każdorazowo odbierając treść cyfrową przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktu zakupionego drogą elektroniczną oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania takiej zgody.
 2. Jeżeli Konsument nie utraci prawa do odstąpienia od umowy to może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email sklep@zaspokojeni.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy zakupie, chyba, że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

 

 1. Reklamacje

Produkty fizyczne

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z zawartą umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy. Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z żądaniem.
 4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.
 5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań, o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli:
 8. Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨,
 9. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,
 10. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 11. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową
 12. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.
 14. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 15. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.
 16. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta
 17. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zaspokojeni.pl
 18. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:
 19. oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 20. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,
 21. przedmiot reklamacji,
 22. okoliczności uzasadniające reklamację,
 23. żądanie Konsumenta.
 24. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 25. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
 26. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.
 27. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 28. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.

 

Treści cyfrowe

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową w ciągu 24h od zawarcia umowy. Odstępstwo od tej zasady wymaga wyraźnego porozumienia stron.
 2. Treść cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub wirtualnemu urządzeniu, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Jeśli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeśli mimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej w ciągu 24h lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia treści cyfrowej, jeżeli:
  1. Z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub
  2. Konsument i Sprzedawca będący przedsiębiorcą uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 5. Zasady, o których mowa w ust. 1-5 powyżej nie dotyczą̨ sytuacji, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 6. Jeśli treść cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 7. Sprzedawca będący przedsiębiorcą̨ może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową tylko jeśli takie doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową na własny koszt, w rozsądnym czasie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili, w której dowiedział się od Konsumenta, o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla tego Konsumenta. W razie, gdyby doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową miało przekroczyć termin 14 dni Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o ryzyku przekroczenia tego terminu wskazując ostateczny termin doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument będzie mógł zgodzić się na doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową w dodatkowym, ostatecznym terminie, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 9. Doprowadzenie do zgodności z umową treści cyfrowej uwzględniać będzie charakter oraz cel, w jakich są wykorzystywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe.
 10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli:
 11. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 12. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową
 13. brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
 14. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta, z żądania doprowadzenia do zgodności z umową,
 15. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.
 17. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą̨ rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta
 18. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zaspokojeni.pl
 19. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:
 20. oznaczenie Konsumenta: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 21. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,
 22. przedmiot reklamacji,
 23. okoliczności uzasadniające reklamację,
 24. żądanie Konsumenta.
 25. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 26. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
 27. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.
 • Warunkowy dostęp do sklepu

Strona zawiera treści erotyczne.
Czy jesteś osobą pełnoletnią?